Demka Bilişim İzmir - Bilgisayar Satış, Onarım, Yazılım, Kurulum ve Güvenlik Sistemleri
Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Bazı Yazılımlar
Demka İletişim
Güncellemeler ve Bilgiler
Yeni TTK ve Web Sayfanız
Kamuoyuna Duyuru
Şifre Üretici
 
Etiketler...
Demka Bilişim


Demka Bilisim

(Demka Bilişim)
 
 
 
Duyurular
Yönlendirilmiş mesajların saklanması - 1.02.2015 09:00:00
Yeni ticaret kanunu 6102 sayılı kanun 14 şubat 2011 pazartesi gün ve 27846 sayı ile resmi gazete de yayınlanmıştır. 1535 maddelik kanun tüm finans ve iş dünyasını direkt ilgilendirmektedir.

YTTK'nın 1524'üncü maddesi ile "her sermaye şirketine, bir internet sitesi açma" yükümlülüğü getirilmiştir. Bu itibarla, anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren bir internet sitesi açmak yahut şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü 1524'üncü maddede belirtilen hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Bu sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer hususlar ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenecektir.

Yine, YTTK'ya göre, sermaye şirketleri, açacakları veya zaten mevcut bulunan internet sitelerinin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar:

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

Bunun yanında, yeni TTK, şirketin internet sitesinde yayımlanan anılan içeriğin başına tarih ve parantez içerisinde "yönlendirilmiş mesaj" ibaresinin konulmasını şart koşmuştur. Yönlendirilmiş mesajla ilgili olarak, YTTK'nın öngördüğü yükümlülüklerden birisi de, bunların basılı şekillerinin ayrıca muhafaza edilmesine ilişkindir. 1524'üncü maddenin altıncı fıkrasında "Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82' nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır" hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla, sermaye şirketlerinin internet sitelerinde "yönlendirilmiş mesajlar"a yer verilmekle yetinilmeyecek, bu mesajların, ayrıca, şirketin finansal tablolarının ve dayanağı belgelerin saklanmasına ilişkin hükümler çerçevesinde saklanması, internet sitesinde yer alacak bilgilerin metin haline getirilip noter onaylı bir deftere sıra numarasıyla yazılması ya da yapıştırması ve varsa sitedeki bilgilerde meydana gelecek değişikliklerin de aynı şekilde metin haline getirilip deftere işlenmesi gerekecektir.

Cezai Yaptırım;

MADDE 562-(12.) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Sermaye Şirketleri Tarafından Açılacak İnternet Sitelerine İlişkin Yönetmelikte Değişikliğe Gidildi

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketlerinin, internet sitesi açmakla yükümlü olmadığı hususu netleştirilerek, konuyla ilgili uygulamada karşılaşılan tereddütler giderildi.Şirketler topluluğuna dahil olan şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülükleri, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) yetkisine sahip olmasa bile topluluk içinde yer alan şirketlerden biri tarafından da sağlanacak teknik destekle yerine getirilebilecek. Şirketler topluluğunda internet sitesi yükümlülüğüyle ilgili destek hizmeti sağlayan şirketin, topluluktan ayrılması durumunda bu hizmetin sürdürebilmesi için ayrılacağı tarihte MTHS yetkisine sahip olması zorunlu olacak. Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde (http://www.kamusm.gov.tr) yayımlanan “İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS’lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberi”ndeki şartları sağlayacak ve bunlar internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının uygunluğunu anılan Kurumuna tespit ettirebilecek. İnternet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketlerde, ilgili maddede öngörülen teknik yükümlülüklerini, internet sitelerini açtıkları veya var olan internet sitelerini bu amaca tahsis ettikleri tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yerine getirecek. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, Bakanlığımızca bu süre uzatılalabilecek. MTHS hizmeti vermek amacıyla Yönetmelikte yapılan bu değişikliklerden önce teknik rapor almak için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna başvuranların talepleri, bugüne kadar yürürlükte bulunan eski hükümlere göre sonuçlandırılacak.


* Detaylı bilgi ve gerekli modül kurulumu için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
 


Demka Bilişim, Eset Yetkili Satıcısı

Demka Bilişim

Demka Bilişim, Eset Yetkili Satıcısı

Demka Bilişim

 
Sayfada bulunan tüm marka, ürün adları, ticari ünvan ve logolar ilgili firmalara aittir.
Demka Bilişim Bilgisayar Donanım Yazılım ve Güvenlik Sistemleri
© Demka Bilişim 2024. Tüm hakları saklıdır.